Informatie

 

Op zaterdag 15 november 2014 zal Sporthal Dongewijk (Tilburg, Reeshof) omgetoverd worden tot het mega indoor muziekevenement: Hollandse Glorie!

Onder het motto een gezellige zaterdagavond met veel muziek en live optredens van Django Wagner, Henk Dissel, Frank Smeekens, Henry Huijsmans, Bart Schuermans en DJ Max Miller!

Aanvang 19:00 uur – Einde 00:00 uur.
Toegang vanaf 18 jaar.

Adres:
Sporthal Dongewijk
Dongewijkdreef 40
5045 NH Tilburg

Gratis parkeerplaatsen aanwezig

Bereikbaar via openbaar vervoer:
Trein 5 minuten lopen vanaf Station Reeshof
Bus 5 minuten lopen vanaf winkelcentrum Heyhoef of Station Reeshof

Meer informatie via www.9292.nl

Door het bezoeken van dit evenement ga je akkoord met de huisregels, zoals deze te vinden zijn onderaan deze pagina.

Press Request

 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie professionele opnames te maken. U zal tijdens het evenement door onze eigen fotograaf gefotografeerd worden. Het beeldmateriaal zal via onze eigen kanalen verspreid worden.

Mocht u echter professionele opnames/foto’s willen maken, dan kunt u dit verzoek indienen via info@q2events.com

 

Promo Request

 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie promotie te maken voor uw product danwel evenement. U kunt een verzoek tot promotie via info@q2events.com indienen, mits dit niet strookt met de belangen van onze sponsoren.

Huisregels

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisatie van het evenement en de bezoekers van dit evenement. Door het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met dit reglement.

Toegangscontrole/beleid

Een geldig legitimatiebewijs is verplicht! Bezoekers worden bij binnenkomst gevraagd om een legitimatiebewijs met foto en leeftijd te tonen. Het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs heeft onherroepelijk tot gevolg, dat de toegang tot het evenemententerrein wordt ontzegd.

Het evenement is slechts te betreden als u in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs.

Een toegangsbewijs kan door de organisatie ongeldig worden verklaard mocht er sprake zijn van zwarthandel of het niet naleven van andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Bezoekers worden voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd.

Bezoekers die zich verzetten tegen een visitatie wordt de toegang tot het evenemententerrein ontzegd.

Rondom het evenemententerrein heerst een samenscholingsverbod, waarop de politie en beveiliging controleren.

Het is verboden de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein:
huisdieren, rijwielen, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, (hard) drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens, deodorant, parfum, paraplu’s en ter plekke door de organisatie aangegeven gevaarlijke voorwerpen.

Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van de organisatie het evenemententerrein met professionele apparatuur, ter vervaardiging van beeld en/of geluidsfragmenten voor commerciële toepassingen, te betreden.

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd.

Alcoholische drank wordt niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel zal om legitimatie worden gevraagd.

Bij misbruik van de door de wet vastgelegde drankleeftijd (> 18 jaar), wordt u de toegang geweigerd/ontzegd en dient het evenemententerrein direct verlaten te worden. Een eventueel opgelegde boete aan de organisatie zal onverwijld aan u doorgelegd worden.

Het is verboden op het evenemententerrein te verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren. Voorbeelden hiervan zijn: dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes.

Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.

Betaling van consumpties kan alleen m.b.v. de door de organisatie verstrekte consumptiemunten.

Consumptiemunten zijn alleen geldig tijdens en op het evenement in het betreffende evenementjaar.

Consumptiemunten worden niet teruggenomen.

Het is verboden diefstal of vernielingen te plegen.

Het is verboden discriminerende opmerkingen te maken.

Het is verboden door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.

Het is verboden geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

De toegang kan geweigerd worden of u kunt van het terrein verwijderd worden als u hinderlijk aangeschoten of dronken bent. Dit is ter beoordeling van medewerkers van de organisatie.

Betreding van het evenementen terrein geschiedt op eigen risico. Organisatie van evenement, dan wel medewerkers die voor de organisatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drugs of overmatig drankgebruik te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal u de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder dat er recht is op restitutie van het toegangsbewijs.

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenemententerrein direct te worden verlaten.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Algemeen gedrag

De organisatie zet een evenement op voor het plezier van alle deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de stichting/de organisatie, de bezoekers en/of de directe omgeving geen last ondervinden van de deelnemer.

Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn ten alle tijden gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
Indien ongeoorloofde voorwerpen worden geconstateerd zal de toegang worden geweigerd/ontzegd zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenemententerrein direct te worden verlaten.